OFERTA

UPROSZCZONA KSIĘGOWOŚĆ

 • udzielanie objaśnień w wyborze optymalnej formy prawnej firmy
 • analiza optymalnej formy opodatkowania
 • prowadzenie zapisów KPiR zgodnie z ustalonymi standardami
 • weryfikacja poprawności dokumentów księgowych
 • prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży
 • weryfikacja kontrahentów w rejestrze czynnych podatników VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT i wysyłka sprawozdawczości -JPK VAT do urzędu
 • sporządzanie deklaracji rocznych, obliczanie zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z ustawami podatkowymi
 • obsługa sprawozdawczości GUS
OFERTA

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

 • pracowanie i wdrożenie zasad rachunkowości jednostki, w tym zakładowego planu kont
 • bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustalonymi standardami
 • weryfikacja poprawności dokumentów księgowych
 • weryfikacja kontrahentów w rejestrze czynnych podatników VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT i prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz przygotowanie planu amortyzacji
 • sporządzanie deklaracji rocznych, obliczanie zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z ustawami podatkowymi
 • sporządzanie rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych zgodnie ustalonymi standardami księgowymi
 • obsługa sprawozdawczości GUS
OFERTA

KADRY I PŁACE:

 • naliczanie wynagrodzeń pracownikom, zleceniobiorcom oraz osobom zasiadającym w organach stanowiących spółek kapitałowych
 • sporządzanie standardowej dokumentacji pracowniczej w ramach obowiązujących przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • ustalanie prawa i wymiaru przysługujących urlopów wypoczynkowych
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS właściwych druków zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników i członków ich rodzin
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne
 • sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR
 • ustalanie świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy (ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy pieniężne, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia itp.)
 • ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i wypadkowego oraz naliczanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu deklaracji i raportów rozliczeniowych obsługa sprawozdawczości GUS
Cennik

Zostaw nam wiadomość używając formularza poniżej.

Zostaw nam wiadomość używając formularza poniżej.